سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴

حدیث روز :

  • خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار شمارد.
  • لذت حسود از همه کس کمتر است.
  • ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا ناتوان باشد.